باکس جکدار ویستر

باکس جکدار ویستر
ابعاد : 200×90

قیمت : 3.340,000 تومان

مشخصات : چرم (رنگ انتخابی) | پایه فلزی | اسکلت فلزی

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

باکس جکدار ویستر
ابعاد : 200×120

قیمت : 3.700,000 تومان

مشخصات : چرم (رنگ انتخابی) | پایه فلزی | اسکلت فلزی

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

باکس جکدار ویستر
ابعاد : 200×140

قیمت : 4.500,000 تومان

مشخصات : چرم (رنگ انتخابی) | پایه فلزی| اسکلت فلزی

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

باکس جکدار ویستر
ابعاد : 200×160

قیمت : 5.300,000 تومان

مشخصات : چرم (رنگ انتخابی) | پایه فلزی | اسکلت فلزی

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297