تشک رویا | یک نفره | 100*200

تشک اولترا پلاس+محافظ پلاس
ابعاد : 100×200

قیمت : 4.577.000 تومان

قیمت با تخفیف : تماس بگیرید

اسکلت : فنر منفصل (پاکتی)

ارتفاع : 38

ضمانت : 9 سال

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

تشک مدیکال پلاس+محافظ پلاس
ابعاد : 100×200

قیمت : 4.577.000 تومان

قیمت با تخفیف : تماس بگیرید

اسکلت : اسفنجی

ارتفاع : 35

ضمانت : 6 سال

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

اولترا 1 +محافظ ضدآب
ابعاد : 100×200

قیمت : 2.275.000 تومان

قیمت با تخفیف : تماس بگیرید

اسکلت : فنر منفصل (پاکتی)

ارتفاع : 30

ضمانت : 8 سال

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

اولترا 2+محافظ ضدآب
ابعاد : 100×200

قیمت : 2.032.000 تومان

قیمت با تخفیف : تماس بگیرید

اسکلت : فنر منفصل (پاکتی)

ارتفاع : 26

ضمانت : 8 سال

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

اولترا 3 +محافظ ضدآب
ابعاد : 100×200

قیمت : 1.828.000 تومان

قیمت با تخفیف : تماس بگیرید

اسکلت : فنر منفصل (پاکتی)

ارتفاع : 26

ضمانت : 7 سال

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

اولترا 4 +محافظ ضدآب
ابعاد : 100×200

قیمت : 1.639.000 تومان

قیمت با تخفیف : تماس بگیرید

اسکلت : فنر منفصل (پاکتی)

ارتفاع : 24

ضمانت : 6 سال

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

بونل 1 +محافظ ضدآب
ابعاد : 100×200

قیمت : 1.487.000 تومان

قیمت با تخفیف : تماس بگیرید

اسکلت : فنری (متصل)

ارتفاع : 24

ضمانت : 6 سال

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

بونل 2 +محافظ ضدآب
ابعاد : 100×200

قیمت : 1.336.000 تومان

قیمت با تخفیف : تماس بگیرید

اسکلت : فنری (متصل)

ارتفاع : 22

ضمانت : 5 سال

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

بونل 3 +محافظ ضدآب
ابعاد : 100×200

قیمت : 1.184.000 تومان

قیمت با تخفیف : تماس بگیرید

اسکلت : فنری (متصل)

ارتفاع : 24

ضمانت : 5 سال

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

بونل 4 +محافظ ضدآب
ابعاد : 100×200

قیمت : 1.033.000 تومان

قیمت با تخفیف : تماس بگیرید

اسکلت : فنری (متصل)

ارتفاع : 22

ضمانت : 4 سال

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297