تشک رویا | یک ونیم نفره | 120*200

تشک اولترا پلاس+محافظ پلاس
ابعاد : 120×200

قیمت : 5.493.000 تومان

قیمت با تخفیف : تماس بگیرید

اسکلت : فنر منفصل (پاکتی)

ارتفاع : 38

ضمانت : 9 سال

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

تشک مدیکال پلاس+محافظ پلاس
ابعاد : 120×200

قیمت : 5.493.000 تومان

قیمت با تخفیف : تماس بگیرید

اسکلت : اسفنجی

ارتفاع : 35

ضمانت : 6 سال

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

اولترا 1 +محافظ ضدآب
ابعاد : 120×200

قیمت : 2.730.000 تومان

قیمت با تخفیف : تماس بگیرید

اسکلت : فنر منفصل (پاکتی)

ارتفاع : 30

ضمانت : 8 سال

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

اولترا 2+محافظ ضدآب
ابعاد : 120×200

قیمت : 2.440.000 تومان

قیمت با تخفیف : تماس بگیرید

اسکلت : فنر منفصل (پاکتی)

ارتفاع : 26

ضمانت : 8 سال

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

اولترا 3 +محافظ ضدآب
ابعاد : 120×200

قیمت : 2.194.000 تومان

قیمت با تخفیف : تماس بگیرید

اسکلت : فنر منفصل (پاکتی)

ارتفاع : 26

ضمانت : 7 سال

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

اولترا 4 +محافظ ضدآب
ابعاد : 120×200

قیمت : 1.967.000 تومان

قیمت با تخفیف : تماس بگیرید

اسکلت : فنر منفصل (پاکتی)

ارتفاع : 24

ضمانت : 6 سال

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

بونل 1 +محافظ ضدآب
ابعاد : 120×200

قیمت : 1.785.000 تومان

قیمت با تخفیف : تماس بگیرید

اسکلت : فنری (متصل)

ارتفاع : 24

ضمانت : 6 سال

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

بونل 2 +محافظ ضدآب
ابعاد : 120×200

قیمت : 1.604.000 تومان

قیمت با تخفیف : تماس بگیرید

اسکلت : فنری (متصل)

ارتفاع : 22

ضمانت : 5 سال

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

بونل 3 +محافظ ضدآب
ابعاد : 120×200

قیمت : 1.422.000 تومان

قیمت با تخفیف : تماس بگیرید

اسکلت : فنری (متصل)

ارتفاع : 24

ضمانت : 5 سال

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

بونل 4 +محافظ ضدآب
ابعاد : 120×200

قیمت : 1.240.000 تومان

قیمت با تخفیف : تماس بگیرید

اسکلت : فنری (متصل)

ارتفاع : 22

ضمانت : 4 سال

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297