تشک ویستر | کودک و نوجوان

مارینا نوجوان
ابعاد : 80×180

قیمت : 925.000 تومان

قیمت با تخفیف : تماس بگیرید

اسکلت : فنری (متصل)

ارتفاع : 25

ضمانت : 5 سال

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

مارینا کودک
ابعاد : 70×130

قیمت : 652.000 تومان

قیمت با تخفیف : تماس بگیرید

اسکلت : فنری (متصل)

ارتفاع : 25

ضمانت : 5 سال

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

ویستا نوجوان
ابعاد : 80×180

قیمت : 600.000 تومان

قیمت با تخفیف : تماس بگیرید

اسکلت : فنری (متصل)

ارتفاع : 17

ضمانت : 3 سال

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

ویستا نوجوان
ابعاد : 70×160

قیمت : 780.000 تومان

قیمت با تخفیف : تماس بگیرید

اسکلت : فنری (متصل)

ارتفاع : 17

ضمانت : 3 سال

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

ویستا کودک
ابعاد : 70×130

قیمت : 500.000 تومان

قیمت با تخفیف : تماس بگیرید

اسکلت : فنری (متصل)

ارتفاع : 17

ضمانت : 3 سال

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297