تشک میترا | کودک و نوجوان

تشک پرناز نوجوان
ابعاد : 80×180

قیمت : 862000 تومان

قیمت با تخفیف : قطع همکاری

اسکلت : فنری (متصل)

ارتفاع : 24

ضمانت : 5 سال

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

تشک پرنیا نوجوان
ابعاد : 80×180

قیمت : 726000 تومان

قیمت با تخفیف : قطع همکاری

اسکلت : فنری (متصل)

ارتفاع : 21

ضمانت : 4 سال

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

تشک پرآسا نوجوان
ابعاد : 80×180

قیمت : 633000 تومان

قیمت با تخفیف : قطع همکاری

اسکلت : فنری (متصل)

ارتفاع : 20

ضمانت : 3 سال

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

تشک اکو نوجوان
ابعاد : 80×180

قیمت : 519000 تومان

قیمت با تخفیف : قطع همکاری

اسکلت : فنری (متصل)

ارتفاع : 20

ضمانت : 2 سال

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

تشک اکو کودک
ابعاد : 70×130

قیمت : 347000 تومان

قیمت با تخفیف : قطع همکاری

اسکلت : فنری (متصل)

ارتفاع : 20

ضمانت : 2 سال

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297