تشک رویا | تشک نوجوان و تشک کودک

نام : تشک رویا اولترا 4 نوجوان + محافظ

ابعاد : 80×180

قیمت : 1.179.000 تومان

قیمت با تخفیف : تماس بگیرید

اسکلت : فنر منفصل (پاکتی)

ارتفاع : 24

ضمانت به سال : 6

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

نام : تشک رویا بونل 2 نوجوان + محافظ

ابعاد : 80×180

قیمت : 962.000 تومان

قیمت با تخفیف : تماس بگیرید

اسکلت : فنری (متصل)

ارتفاع : 22

ضمانت به سال : 5

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

نام : تشک رویا بونل 5 نوجوان

ابعاد : 80×180

قیمت : 545.000 تومان

قیمت با تخفیف : تماس بگیرید

اسکلت : فنری (متصل)

ارتفاع : 19

ضمانت به سال : 3

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

نام : تشک رویا بونل 5 نوجوان

ابعاد : 70×160

قیمت : 681.000 تومان

قیمت با تخفیف : تماس بگیرید

اسکلت : فنری (متصل)

ارتفاع : 19

ضمانت به سال : 3

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

نام : تشک کودک رویا

ابعاد : 70×130

قیمت : 344.000 تومان

قیمت با تخفیف : تماس بگیرید

اسکلت : فنری (متصل)

ارتفاع : 20

ضمانت به سال : 2

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

تشک نوجوان و تشک کودک

تشک اکو کودک

ارتفاع : 20

ابعاد : 130*70

اسکلت : فنری

ضمانت : 2سال

قیمت : 347000 تومان

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

تشک اکو نوجوان

ارتفاع : 20

ابعاد : 80*180

اسکلت : فنری

ضمانت : 2سال

قیمت : 519000 تومان

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

تشک پرنیا نوجوان

ارتفاع : 20

ابعاد : 80*180

اسکلت : طبی فنری

ضمانت : 4سال

قیمت : 726000 تومان

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

تشک پرناز نوجوان

ارتفاع : 22

ابعاد : 80*180

اسکلت : طبی فنری

ضمانت : 5سال

قیمت : 862000 تومان

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

تشک پرسان نوجوان

ارتفاع : 23

ابعاد : 80*180

اسکلت : طبی فنری

ضمانت : 6سال

قیمت : 566,000 تومان

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

تشک پردیس نوجوان

ارتفاع : 26

ابعاد : 80*180

اسکلت : سوپر طبی فنری

ضمانت : 7سال

قیمت : 646,000 تومان

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297