تشک میترا | دونفره | 160*200

تشک میترا لاوین
ابعاد : 160×200

قیمت : 0 تومان

قیمت با تخفیف : قطع همکاری

اسکلت : فنرمنفصل (پاکتی)

ارتفاع : 29 سانتیمتر

ضمانت : 7

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

تشک میترا آوین
ابعاد : 160×200

قیمت : 0 تومان

قیمت با تخفیف : قطع همکاری

اسکلت : فنرمنفصل (پاکتی)

ارتفاع : 25 سانتیمتر

ضمانت : 5

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

تشک میترا پرین
ابعاد : 160×200

قیمت : 0 تومان

قیمت با تخفیف : قطع همکاری

اسکلت : فنری (متصل)

ارتفاع : 28 سانتیمتر

ضمانت : 8

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

تشک میترا پرواز
ابعاد : 160×200

قیمت : 0 تومان

قیمت با تخفیف : قطع همکاری

اسکلت : فنری (متصل)

ارتفاع : 28 سانتیمتر

ضمانت : 8

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

تشک میترا پردیس
ابعاد : 160×200

قیمت : 0 تومان

قیمت با تخفیف : قطع همکاری

اسکلت : فنری (متصل)

ارتفاع : 26 سانتیمتر

ضمانت : 7

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

تشک میترا پرسان
ابعاد : 160×200

قیمت : 0 تومان

قیمت با تخفیف : قطع همکاری

اسکلت : فنری (متصل)

ارتفاع : 24 سانتیمتر

ضمانت : 6

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

تشک میترا پرناز
ابعاد : 160×200

قیمت : 0 تومان

قیمت با تخفیف : قطع همکاری

اسکلت : فنری (متصل)

ارتفاع : 24 سانتیمتر

ضمانت : 5

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

تشک میترا پرنیا
ابعاد : 160×200

قیمت : 0 تومان

قیمت با تخفیف : قطع همکاری

اسکلت : فنری (متصل)

ارتفاع : 21 سانتیمتر

ضمانت : 4

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

تشک میترا پرآسا
ابعاد : 160×200

قیمت : 0 تومان

قیمت با تخفیف : قطع همکاری

اسکلت : فنری (متصل)

ارتفاع : 20 سانتیمتر

ضمانت : 3

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297

تشک میترا مدیکال
ابعاد : 160×200

قیمت : 0 تومان

قیمت با تخفیف : قطع همکاری

اسکلت : اسفنجی

ارتفاع : 20 سانتیمتر

ضمانت : 5

برای خرید تماس بگیرید : 09335181297